INFORMATIE VRAGEN

VEELGESTELDE VRAGEN

KAN IK MIJN BESTELLING RUILEN OF RETOURNEREN?

Online aankopen van Dikra’s Collection kun je retourneren binnen 14 dagen, indien:

 • De gegevens van de koper volledig zijn genoteerd op de retourformulier.
 • De artikelen ongedragen zijn, de hang tags nog aan het artikel zijn bevestigd en de retour voldoende gefrankeerd is.
 •  Items uit de sale collectie worden niet geruild! indien u deze terug stuurt krijgt u hiervoor geen geld geretourneerd. Wij houden deze 1 week op locatie, indien wij geen reactie krijgen van de koper worden deze als verloren beschouwd. Let op retourneren kan enkel via de post! Wij zijn geen fysieke winkel.

Download hier uw Retourformulier

Gebruik het Retourformulier als je een product terug wilt sturen. Voor de retour gestuurde items zullen we, na ontvangst van je retourzending, het aankoopbedrag minus de portokosten binnen 14 werkdagen aan je terugstorten. Verzendkosten en retourkosten zijn geheel voor rekening van de afzender en worden derhalve niet door Dikra’s Collection vergoed.

WAT IS DE LEVERTIJD?

 

Wat is de levertijd bij Dikra’s Collection?

LET OP! IVM VAKANTIE LEVERTIJD 5 +/- WERKDAGEN!

De levertijd van Dikra’s Collection is ongeveer 2 werkdagen. Dikra’s Collection werkt samen met DHL pakketbezorgers. Rond de feestdagen is het bij de bezorgdiensten drukker en gelden er andere levertijden- en dagen.

Heeft jouw pakket vertragingen?

Helaas komt het soms voor dat je pakket vertraging oploopt. Waar mensen werken worden fouten gemaakt zeggen wij altijd. In de meeste gevallen kunnen wij hier niets aan doen, maar we zullen ons altijd 100% inzetten om te kijken hoe we je bestelling alsnog zo snel mogelijk kunnen leveren.

Verzending

Je kunt voor het bezorgen van jouw bestelling kiezen uit de onderstaande 3 opties:

– Bezorging in NL via DHL €5.95 (flat rate)

– Bezorging in Belgie & Duitsland via PostNL: €7.95

– Bezorging in Frankrijk via PostNL: €9.95,-

Wij hanteren een leveringstermijn van maximaal 5 werkdagen, echter worden de meeste verzending vaak binnen 2 werkdagen al geleverd.

WAT ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN?

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website DikrasCollection.nl (Website) en op alle aanbiedingen en offertes van Dikra’s Collection en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Dikrascollection.nl.

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2 Dikrascollection.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW.  Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

Artikel 3 – Gegevens

3.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.

3.2 Dikrascollection.nl garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

3.3 Dikrascollection.nl zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

3.4 U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen door contact op te nemen met info@dikrascollection.nl.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Dikrascollection.nl van uw bestelling.

4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Dikrascollection.nl is geaccepteerd.

Artikel 5 – Levering

5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de Website hebt aangegeven dat u de bestelling zelf afhaalt of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is sussende 2-10 werkdagen.

5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

5.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 10 dagen hebt u het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail, fax of brief aan Dikrascollection.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 6 – Risico tijdens transport

Gedurende het transport van de producten zal Dikrascollection.nl het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel 7 – Afkoelingsperiode

7.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Dikrascollection.nl zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.

7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

7.3 Beauty producten, beachwear en lingerie worden wegens hygiënische redenen niet terug genomen door Dikrascollection.nl.

Artikel 8 – Garanties

8.1 Dikrascollection.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties.

8.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

8.3 Indien binnen 7 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties, zal Dikrascollection.nl binnen dagen 14 na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Dikrascollection.nl ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 dagen.

8.4 Na verloop van de in artikel 9.3 genoemde garantietermijn is Dikrascollection.nl  gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dikrascollection.nl , u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

Dikrascollection.nl blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10 – Betaling

10.1 Tijdens het tot standkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met je creditcard of overmaken op de rekening.

10.2 Dikrascollection.nl gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 11 – Incassokosten

Als je in gebreke blijft aan u betalingsverplichtingen te voldoen, kan Dikrascollection.nl niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Dikrascollection.nl moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als Dikrascollection.nl kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

12.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Dikrascollection.nl, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Dikrascollection.nl niet gelieerd is.

12.2 U mag (delen van) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

12.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

12.4 U mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Indien door Dikrascollection.nl geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Dikrascollection.nl jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 9 (Garanties) is geregeld.

13.2 De aansprakelijkheid van Dikrascollection.nl voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

13.3 Dikrascollection.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Dikrascollection.nl , waaronder de Website, door een derde.

13.4 Op de Website worden diverse programma’s, sterren en de bladen genoemd. U dient u te realiseren dat Dikrascollection.nl een onafhankelijke partij is. Dikrascollection.nl is op geen enkele wijze, commercieel of anderszins, gelieerd aan deze programma’s, sterren en/of bladen. Dikrascollection.nl heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze programma’s en bladen of over de gedragingen van de sterren en kan daarvoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.

13.5 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dikrascollection.nl of haar ondergeschikten.

Artikel 14 – Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15 – Verwijzingen

De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Dikrascollection.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Dikrascollection.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 16 – Diversen

16.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

16.2 De administratie van Dikrascollection.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

16.3 Dikrascollection.nl is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

16.4 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Dikrascollection.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Dikrascollection.nl aangepast worden. Dikrascollection.nl adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

WAT ZIJN DE BETAALMOGELIJKHEDEN?

 

Dikrascollection.nl biedt momenteel een scala aan betaalmogelijkheden.

Je kunt betalen met o.a.:

 • iDeal (internetbankieren)
 • Mister cash (internetbankieren voor de Belgische klanten)
 • Sofort Banking (internetbankieren voor Duitse klanten)
 • Paypal
 • Visa / Mastercard
 • Klarna betaal later
 • Bank overschrijving

Alle betalingen worden uitgevoerd door Mollie BV en vinden plaats via een beveiligde verbinding (SSL). Je gegevens worden gecodeerd verstuurd.

WAAR VIND IK DE PRIVACY EN COOKIES INFORMATIE?

Privacy en Cookie Informatie

Privacy

Dikrascollection.nl gaat uiteraard zeer voorzichtig om met je registratiegegevens. Wij beheren de gegevens zelf en stellen ze nooit ter beschikking aan derden, tenzij je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Als je iets hebt besteld worden je adresgegevens wel doorgegeven aan de distributeur (Post NL). Die moet tenslotte weten waar je woont.

Cookies

1. Dikrascollection.nl

Op 5 juni 2018 is er nieuwe regelgeving van kracht geworden met betrekking tot het gebruik van zogeheten “cookies” op webpagina’s. Deze regels zijn verwerkt in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (Tw). De nieuwe regelgeving heeft mede betrekking op uw privacy. Uw privacy is uiteraard belangrijk voor ons en daarom informeren wij u op deze pagina graag over dit onderwerp.

Allereerst merken wij op dat ook voor de betrokken instanties nog niet helemaal duidelijk is hoe de nieuwe regelgeving in de praktijk zal gaan werken. Dikrascollection.nl zal daarom de ontwikkelingen in deze op de voet blijven volgen en er alles aan doen om te voldoen aan de nieuwe cookieregels.

Wij streven ernaar u open en zo volledig mogelijk te informeren over cookies die worden gebruikt op Dikrascollection.nl. Cookies worden door ons gebruikt om uw gebruiksgemak op onze website te verbeteren en om advertenties te filteren naar gelang uw interesses. Onderstaand vindt u een verdere uitleg over cookies, waarvoor ze gebruikt worden en hoe u zich, indien u dat wenst, kunt afmelden voor cookies. Via deze webpagina zullen wij u op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom cookies.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst.

Zolang u als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door u bezochte site, kan het cookie deze informatie ook niet bevatten. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third-party cookies genoemd. Cookies zijn in principe niet gevaarlijk; het zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden.

3. Type cookies

3.1 First party cookie

Bij een first-party (directe) cookie plaatst de betreffende website een cookie bij de gebruiker die de website opent. First-party cookies hebben verschillende doeleinden. Een van de doeleinden is bijvoorbeeld het onthouden van de loginnaam van de gebruiker en het onthouden van items van uitgezochte artikelen in een winkelmandje.

3.2 Third-party cookie

Een third-party cookie ‘volgt’ een gebruiker langere tijd over verschillende websites en is zo in staat een zogeheten “profiel” van een gebruiker op te bouwen. Deze cookies worden veelal gebruikt voor gerichte online reclame. Een advertentienetwerk plaatst dan via een site van derden een cookie op een computer, telefoon of tablet van een gebruiker. Dit cookie kan door het netwerk worden uitgelezen op de verschillende websites die zich in het advertentienetwerk bevinden.

3.3 Delen met sociale media netwerken

Ongetwijfeld zult u er al ervaring mee hebben dat bedrijven op uw computer, tablet of telefoon cookies plaatsen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u producten of content van een dergelijke site met vrienden deelt via sociale netwerksites (zoals Twitter of Facebook). Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar:

– https://www.facebook.com/about/privacy/

– http://twitter.com/privacy

– http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/

4. Wat gebeurt er als ik me afmeld voor cookies?

Als u ervoor hebt gekozen alle cookies van Dikrascollection.nl en bijbehorende websites uit te zetten, dan zult u niet in staat zijn een bestelling te plaatsen op onze website. U zult echter nog steeds in staat zijn om door de website te browsen. Door het uitschakelen van Flash-cookies kan het voorkomen dat u een deel van de Flash-banners of -video’s niet kunt bekijken.

5. Hoe kan ik me afmelden voor cookies?

U kunt als gebruiker cookies die u op uw computer toelaat, beheren via de internetbrowser die u gebruikt. Hierbij kunt u  ook aangeven dat u graag geïnformeerd wilt worden telkens als er een cookie wordt aangeboden. Hieronder leggen wij uit hoe u cookies via de meest populaire internetbrowsers kunt beheren:

Zoek uit welke internetbrowser u gebruikt

Op uw pc: klik op ‘Help’ aan de bovenkant van uw browser en kies ‘Over’

Op een Apple Mac: klik op het Apple-menu en kies ‘Over’ (zorg ervoor dat de browser geopend is).

Opt-out van cookies in Internet Explorer

In Internet Explorer kunt u het niveau van de cookie-filter selecteren:

• Kies ‘Extra’

• Klik op ‘Internet-opties’

• Klik op het tabblad ‘Privacy’

• Verplaats de schuifregelaar om uw instellingen te kiezen

Voor meer gedetailleerde privacyinstellingen klikt u op ‘Geavanceerd’ of gaat u naar http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Opt-out van cookies in Safari

• Kies ‘Voorkeuren’ uit het Safari-menu

• Selecteer ‘Beveiliging’

• Cookie-instellingen worden getoond

• Kies uw instellingen

Meer info via: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opt-out van cookies in Google Chrome

In Google Chrome staan standaard alle cookies aan. U kunt het gedrag van first-party en third-party cookies zelf beheren of volledig blokkeren:

• Klik op het menu ‘Extra’

• Selecteer ‘Browsergegevens wissen’

• Klik op de ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’

Meer info via: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Opt-out van cookies in Mozilla Firefox

In Mozilla Firefox kunt u instellen welke sites cookies mogen instellen en hoe lang ze bewaard blijven. Ook kunt u uw bestaande cookies bekijken en beheren:

• Klik op ‘Menu’ en vervolgens ‘Opties’

• Selecteer ‘Privacy’

• Selecteer ‘Cookies’

• Kies uw instellingen

Meer info via: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%20in-%20en%20uitschakelen

6. Afmelden voor Flash-cookies

Als u Flash-cookies op uw computer wilt beheren biedt de website van Adobe’s tools om dit te doen. Indien u Mozilla Firefox gebruikt om online te kunnen surfen, kunt u gebruik maken van add-ons en zo Flash-cookies verwijderen.

CONTACT FORMULIER VOOR AL UW VRAGEN

CONTACT FORMULIER

  Openingstijden

  Maandag 09:00 – 18:00 uur
  Dinsdag 09:00 – 18:00 uur
  Woensdag 09:00 – 18:00 uur
  Donderdag 09:00 – 20:00 uur
  Vrijdag 09:00 – 18:00 uur
  Zaterdag 09:00 – 18.00 uur
  Zondag Gesloten

  Let op wij zijn geen fysieke winkel! Retourneren kan enkel via het retour formulier!